YAVUZÇEHRE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 – GİRİŞ. 3
1.1.GİRİŞ. 3
1.2.AMAÇ. 3
1.3.KAPSAM… 3
1.4.TANIMLAR. 4
1.5.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 5
1.6.YÜRÜRLÜK. 5
1.7.POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ 5
BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR. 5
2.1.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 6
2.1.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi ve Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler. 6
2.1.2.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 6
2.1.3.Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler. 6
2.2.VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 6
2.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 7
2.4.İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ 7
2.5.İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ 8
2.6.KAYIT ORTAMLARI 8
BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR. 8
3.1.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 8
3.1.1.Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme. 8
3.1.2.Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama. 9
3.1.3.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme. 9
3.1.4.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma. 9
3.1.5.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme. 9
3.2.KİŞİSEL VERİLERİN KVKK 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ 9
3.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 9
3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 10
3.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 10
3.5.1.Kişisel Verilerin Aktarılması 10
3.5.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 11
BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ 11
4.1.KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 11
4.2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 13
4.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 14
4.4.PERİYODİK İMHA SÜRESİ 15
BÖLÜM 5 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR. 15
BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI 16
BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 17
7.1.KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 18
7.1.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi 18
7.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 18
7.1.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 19
BÖLÜM 8 – BİNA, TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR. 19
8.1.BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ 19
8.1.1.Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülmesi 19
8.1.2.Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması 19
8.1.3.Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık. 20
8.1.4.Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 20
8.1.5.Kamera İl İzleme Faaliyeti Neticesinde Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi 20
BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ ŞARTLARI 20
9.1.YAVUZÇEHRE TEKSTİL’İN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİM HALE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   20
9.1.1.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri 20
BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 21
10.1.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASI 21
10.1.1.Kişisel Veri Sahibinin Hakları 21
10.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller. 21
10.1.3.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 22
10.1.4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı 22
10.2.YAVUZÇEHRE TEKSTİL’İN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 22
10.2.1.Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi Ve Süresi 23
10.2.2.Şirketimizin Başvuran Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler. 23
10.2.3.Şirketimizin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı 23
BÖLÜM 11 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ 23
BÖLÜM 12 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU.. 23
 BÖLÜM 1 – GİRİŞ
 1.1.GİRİŞ
 YAVUZÇEHRE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (bundan böyle “YAVUZÇEHRE TEKSTİL” veya “Şirket” olarak ifade edilecektir), anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunmasının aynı zamanda iş ilişkilerinin güven temelinde yürütülmesine olan etkisinin bilincindedir.
Bu doğrultuda şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini hukuka uygun olarak yerine getirmesinde rehber niteliği taşıyan Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Ve İmha Politikası (“Politika”) ilgililerin erişimine sunulmuştur.
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak ifade edilecektir) işbu Politika’ya dayanak teşkil etmektedir. Başta KVKK olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanması şirketimizin öncelikleri arasında yer alır.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için YAVUZÇEHRE TEKSTİL tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde YAVUZÇEHRE TEKSTİL’in benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:
1.Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
2.Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
3.Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
4.Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
5.Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
6.Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
7.Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
8.Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
9.Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
10.Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
 1.2.AMAÇ
Bu Politikanın temel amacı, YAVUZÇEHRE TEKSTİL tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, şirketin kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, şirketin kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, ve sözleşmeler uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır.
YAVUZÇEHRE TEKSTİL, işbu Politikayı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütüldüğünden emin olmayı hedeflemektedir.
1.3.KAPSAM
Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemesinin yanı sıra, kişisel verilerin işlenmesinde YAVUZÇEHRE TEKSTİL tarafından benimsenen temel ilkeleri ortaya koymaktadır.
Bu Politikanın kapsamını çalışanlar, çalışan adayları, çalışan yakınları, stajyerler, tedarikçi çalışanları, ürün veya hizmet alan kişiler, tedarikçiler, tedarikçi yetkilileri, şirket hissedarları, hissedar yakınları, müşteriler, ziyaretçiler, web sitesi ziyaretçileri, habere konu kişiler ve üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri oluşturur.
 1.4.TANIMLAR
Kişisel Veri                                        :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
İlgili Kişi                                              :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu                                :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Kanun                                                  :6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yönetmelik                                       :Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Kurul                                                    :Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri             :Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
Kişisel Verilerin İşlenmesi          :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Açık Rıza                                             :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Alıcı Grubu                                        :Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
 Veri İşleyen                                       :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Kişisel Veri İşleme Envanteri     :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
 Kayıt Ortamı                                     :Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
İmha                                                     :Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Anonim Hale Getirme                  :Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi           :Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi    :Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Periyodik İmha                                :Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda politikada belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Politika                                                : YAVUZÇEHRE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Politikası.
1.5.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
 Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların YAVUZÇEHRE TEKSTİL uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVKK’da öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.
1.6.YÜRÜRLÜK
Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 01/03/2022 tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir.
Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.yavuzcehre.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.
1.7.POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ
 YAVUZÇEHRE TEKSTİL Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İşbu Politikada yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politikanın sonunda açıklanır.
BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmaktadır.
2.1.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 2.1.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi ve Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler
 • Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
 • Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
 • Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
TEKNİK TEDBİRLER
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği saplanmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
İDARİ TEDBİRLER 
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlamıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
2.1.2.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi
Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
2.1.3.Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.
KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.
2.2.VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şirketimize iletmeleri durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurumumuz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret uygulanabilecektir.
Kişisel veri sahipleri;
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.
2.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVKK ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem ve hassasiyet verilmiştir.
Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Şirketimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve YAVUZÇEHRE TEKSTİL bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 3. Bölümünde yer verilmiştir.
 2.4.İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ
 Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.
 2.5.İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ
 Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına gerekli bilgilendirmeler yapmaktadır. Tedarikçiler ile şirketimiz arasında akdedilen sözleşme, protokol ve gizlilik anlaşmalarında KVK mevzuatı kapsamında gerekli olan uyarılara atıf yapılmaktadır.
Kişisel Verilere erişime ve işlemeye yetkili olan kullanıcılar, bilgi sistemlerinin ve ağlarının güvenliğinin gerekliliği ve güvenliği artırmak için neler yapabilecekleri konularında sürekli eğitilmekte ve bilinçli olmaları sağlanmaktadır.
Tüm kullanıcılar kullandıkları bilgi sistemleri bileşenlerinin ve kişisel verilerin güvenliğinden ortak sorumlu olduğunun bilincindedir.
2.6.KAYIT ORTAMLARI
 Veri sahiplerine ait kişisel veriler, YAVUZÇEHRE TEKSTİL tarafından aşağıdaki belirtilen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
 Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. YAVUZÇEHRE TEKSTİL her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri, Kanuna ve işbu Politikaya uygun olarak işlemek ve korumaktadır.
Şirketimizin kullandığı bilişim teknolojileri gereği Almanya’da bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla paylaşılabilmektedir.
Fiziksel ortamlar;
 • Kağıt
 • Ofis
 • Ofis dolabı
 • Arşiv odası
 • Sağlık odası
 • Kasa
Elektronik ortamlar;
 • Fiziksel & Sanal sunucu
 • Fiziksel & Sanal sunucu (Bulut)
 • PDKS
 • Biyemetrik doğrulama cihazı
 • Veri tabanı
 • Yazılım
 • Taşınabilir cihazlar (telefon, notebook, ipad)
 • Taşınabilir depolama cihazları (harddisk, USB)
 • Masa üstü bilgisayar
 • Görsel işitsel kayıt cihazları
 • Data Center (Firma Dışı)
 • Data Center (Firma içi)
BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
 3.1.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
 3.1.1.Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
3.1.2.Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.
 3.1.3.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.
3.1.4.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
3.1.5.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın 9. Bölümünde yer verilmiştir.
 3.2.KİŞİSEL VERİLERİN KVKK 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
 Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın 7. Bölümünde yer verilmiştir.
 3.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Şirketimiz, KVKK 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda YAVUZÇEHRE TEKSTİL ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVKK 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.
 3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 Şirketimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.
KVKK 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
KVKK’ya uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
*Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
*Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
 3.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 6. Bölümünde yer verilmiştir.
 3.5.1.Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
3.5.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ
 Şirketimiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine talep ettiği takdirde bildirmektedir.
 4.1.KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
 Şirketimiz nezdinde KVKK 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVKK’da başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVKK’da belirtilen genel ilkelere ve KVKK’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politikanın 5. Bölümünde belirtilmektedir.
 KİŞİSEL VERİ SINIFI                                         KİŞİSEL VERİ SINIFI AÇIKLAMA
 Kimlik Bilgisi                                                     Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, Pasaport gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belgelerde yer alan tüm bilgiler.
 İletişim Bilgisi                                                  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi bilgiler.
 Özlük Bilgisi                                                      Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Kurumla çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.
Hukuki İşlem Bilgisi                                       Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kurumun politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
 Fiziksel Mekan Güvenliği                            Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.
 Finans Bilgisi                                                    Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.
 Mesleki Deneyim Bilgisi                              Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin mesleki deneyimine ilişkin kişisel veriler.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar                              Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişiye ait görsel ve işitsel kişisel veriler.
 Lokasyon Bilgisi                                              Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler.
 Müşteri İşlem Bilgisi                                     Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan bilgiler.
Sosyal Hayat ve Alışkanlık Bilgisi             Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ilgili kişilerin sosyal hayat ve alışkanlıklarına ilişkin bilgiler.
Fiziki Özellik Bilgileri                                    Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ilgili kişilerin fiziki özelliklerine ilişkin bilgiler.
Özel Nitelikli Kişisel Veri                             Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
4.2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
 Şirketimiz KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kurumun ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde
 • Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya ilgili kişilerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.
 YAVUZÇEHRE TEKSTİL
 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • insan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • ücret politikasının yürütülmesi
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi
 • diğer – sağlık faaliyetlerinin yürütülmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • fiziksel mekanın güvenliğinin sağlanması
 • kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması
 • covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesi
 • kumaş satın alma süreçlerinin yürütülmesi
 • yasal teşvik süreçlerinin yürütülmesi
 • sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • sertifika süreçlerinin yürütülmesi
 • ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • fiyatlandırma süreçlerinin yürütülmesi
 • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • ithalat, ihracat süreçlerinin yürütülmesi
 • dış ticaret süreçlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • sosyal medya hesapları yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • sosyal uygunluk süreçlerinin yürütülmesi
 • çevresel proje süreçlerinin yürütülmesi
 • denetim süreçlerinin yürütülmesi
 • sürdürülebilirlik süreçlerinin yürütülmesi
 • e-ticaret süreçlerinin yürütülmesi
 • belgelendirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • yasal teşvik süreçlerinin yürütülmesi
 • yurt dışı görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • talep, şikayetlerin takibi
 • mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi
 • e-ticaret üyelik işlemleri süreçlerinin yürütülmesi
 • online ticaret süreçlerinin yürütülmesi
 • reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
YAVUZÇEHRE TEKSTİL
 4.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte veya yok edilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 9. Bölümünde yer verilmiştir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Saklama süresi dolan kişisel veriler, imha süreleri çerçevesinde, 6 (altı) aylık periyodlarla işbu Politikada yer verilen usullere uygun olarak imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.
SÜREÇ
SAKLAMA SÜRESİ
İMHA SÜRESİ
İş başvurularının değerlendirilmesi
1 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetilmesi
İş akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Çalışan sağlık dosyaları
İş akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Satış, pazarlama ve satın alma faaliyetleri
Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Muhasebe işlemleri
10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kamera kayıtları
30 gün
Saklama süresinin bitiminde
4.4.PERİYODİK İMHA SÜRESİ
 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince YAVUZÇEHRE TEKSTİL periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Periyodik imha süreleri ilk olarak 2022 yılının Haziran ayında başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.
BÖLÜM 5 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Şirketimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı çalışanlar, çalışan adayları, çalışan yakınları, stajyerler, tedarikçi çalışanları, ürün veya hizmet alan kişiler, tedarikçiler, tedarikçi yetkilileri, şirket hissedarları, hissedar yakınları, müşteriler, ziyaretçiler, web sitesi ziyaretçileri, habere konu kişiler ve üçüncü kişiler ile sınırlıdır.
Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.
Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.
KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ                                            İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN SAHİBİ
 Kimlik Bilgisi                                                                    çalışan, çalışan adayı, çalışan yakını, tedarikçi çalışanı, müşteri, stajyer, hissedar, hissedar yakını, tedarikçi, ürün veya hizmet alan kişi, web sitesi ziyaretçisi, habere konu kişi, üçüncü kişi.
 İletişim Bilgisi                                                                  çalışan, çalışan adayı, çalışan yakını, tedarikçi çalışanı, müşteri, stajyer, hissedar, hissedar yakını, tedarikçi, ürün veya hizmet alan kişi, web sitesi ziyaretçisi.
Özlük Bilgisi                                                                     Çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi çalışanı.
Hukuki İşlem Bilgisi                                                       Çalışan, tedarikçi çalışanı, hissedar, üçüncü kişi.
Fiziksel Mekan Güvenliği                                           Çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi çalışanı, hissedar, ziyaretçi.
Finans Bilgisi                                                                    Çalışan, çalışan adayı, tedarikçi çalışanı, müşteri, tedarikçi, hissedar.
 Mesleki Deneyim Bilgisi                                             Çalışan, çalışan adayı, çalışan yakını, hissedar, stajyer, tedarikçi çalışanı.
 Görsel ve İşitsel Kayıtlar                                              Çalışan, çalışan adayı, , stajyer, tedarikçi çalışanı, hissedar.
 Müşteri İşlem Bilgisi                                                     Tedarikçi, müşteri, ürün veya hizmet alan kişi.
Lokasyon Bilgisi                                                              Çalışan, tedarikçi çalışanı, hissedar.
Sosyal Hayat ve Alışkanlık Bilgisi                            Çalışan, çalışan adayı, tedarikçi çalışanı.
Fiziki Özellik Bilgisi                                                        Çalışan, çalışan adayı, tedarikçi çalışanı.
 Özel Nitelikli Kişisel Veri                                            Çalışan, çalışan yakını, tedarikçi çalışanı, stajyer, hissedar yakını, hissedar.
BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI
Şirketimiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.
Şirketimiz KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan alıcı gruplarına aktarılabilir:
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Tedarikçiler
 • Müşteriler
 • Şirket hissedarları
 • Herkese açık
 • Avukatlar
 • Bankalar
 • Muhasebeciler
 • Mali Müşavir
 • Denizli İhracatçılar Birliği Diğer
 • Ege İhracatçılar Birliği
 • Dernekler
 • Halk Eğitim Merkezi
 • Kalkınma Ajansı
 • Kolluk Kuvvetleri
 • KOSGEB
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Sertifikasyon Kuruluşları
 • Ticaret Bakanlığı
 • Türkiye Kalkınma Bankası
 • İş Ortakları
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Topluluk Şirketleri
Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.
ALICI GRUPLAR
TANIMI
VERİ AKTARIM AMACI
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri
İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Tedarikçi
YAVUZÇEHRE TEKSTİL’a hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.
Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
Müşteri
YAVUZÇEHRE TEKSTİL’ın ticari faaliyetlerini yürütürken müşterisi olan tarafları tanımlamaktadır
Mal veya hizmet satış amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
Hissedar
İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız
İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
Danışman
YAVUZÇEHRE TEKSTİL’a sözleşme temelli olarak danışmanlık veren tarafları tanımlamaktadır.
YAVUZÇEHRE TEKSTİL’ın faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli danışmanlık hizmetlerinin YAVUZÇEHRE TEKSTİL’a gereği gibi sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politikanın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.
BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
 Şirketimiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.
7.1.KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 7.1.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. Başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVKK 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.
7.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri (ikincil işleme) işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Şirketimiz tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
 • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 7.1.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.
BÖLÜM 8 – BİNA, TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
 Şirketimiz tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Güvenlik kameraları kullanılması yoluyla Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
Bu kapsamda Şirketimiz Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.
 8.1.BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ
 Bu bölümde Şirketimizin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.
Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
 8.1.1.Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülmesi
 Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVKK’da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVKK’da sayılan meşru menfaat ile kişisel veri işleme şartına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.
8.1.2.Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması
 Şirketimiz tarafından KVKK 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.
Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.
8.1.3.Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık
 Şirketimiz, KVKK 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.
Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.
Şirketimizde güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile idari bina, üretim alanı, yemekhane, örgü binası, cafeler ve genel koridorlarda yer alan kameralar ile izleme yapılmaktadır.
Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlar (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.
8.1.4.Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Şirketimiz tarafından KVKK 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
8.1.5.Kamera İl İzleme Faaliyeti Neticesinde Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi
Şirketimizin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 4.3. maddesinde yer verilmiştir.
BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ ŞARTLARI
 Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
9.1.YAVUZÇEHRE TEKSTİL’İN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİM HALE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.
 9.1.1.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri
Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:
 • Fiziksel Olarak Yok Etme
Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:
 • Evrak imha makinasından geçirmek;
 • Yakmak;
 • Yırtmak (Okunmaz hale gelecek şekilde);
 • Veri üzerini karalamak.
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme
YAVUZÇEHRE TEKSTİL bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.
BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
 Şirketimiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
10.1.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASI
 10.1.1.Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri;
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
10.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
Kişisel veri sahipleri, KVKK 28/1 maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahipleri bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:
 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
10.1.3.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini “www.yavuzcehre.com.tr” adresinde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurulup ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı olarak YAVUZÇEHRE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin “OSB 1. Kısım Servergazi Cad. No:12 Honaz / Denizli” adresine posta yoluyla iletebileceklerdir.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.
Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahiplerinin, haklarını kullanmak için dolduracakları başvuru formunda başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
10.1.4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı
Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.
 10.2.YAVUZÇEHRE TEKSTİL’İN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ
 10.2.1.Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi Ve Süresi
Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
10.2.2.Şirketimizin Başvuran Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler
Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.
Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
10.2.3.Şirketimizin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı
Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
BÖLÜM 11 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ
 Şirketin işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda kaleme alınmış temel politikalar oluşturulmuştur. Bu politikaların Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalarla da bağı kurularak, Şirketin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.
BÖLÜM 12 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU
YAVUZÇEHRE TEKSTİL tarafından KVKK düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Politika’nın yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.
YAVUZÇEHRE TEKSTİL bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur.
Bu Komite’nin kişisel verilerin korunması ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmektedir:
 1. Kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve kişisel verileri silme ve yok etme süreçlerinin işletilmesinden Komite sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Komite tarafından oluşturulur ve anılan prosedürün uygulanmasını sağlar. Kişisel verilere ilişkin mevzuatta bir değişiklik meydana gelirse, yeni düzenlemelere uyum için şirket içi aksiyonların alınmasını sağlar.
 2. Kişisel Veri Envanterini hazırlar, Kişisel Veri Envanterini periyodik olarak günceller, Kişisel Veri Envanterini sicile bildirir ve güncel tutulmasını sağlar, sicil ile yazışmaları yapar ve saklar.
 3. Kişisel verileri işleyen üçüncü kişiler ile yapılacak gizlilik sözleşmelerini kontrol eder, KVKK kapsamında uyumluluğunu teyit eder, gerekirse üçüncü kişileri denetler.
 4. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri belirler ve yetkilendirir.
 5. Komite, YAVUZÇEHRE TEKSTİL içerisinde bulunan tüm kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari önlemleri almak, gelişmeleri ve idari faaliyetleri sürekli takip etmekle ve gerekli prosedürleri hazırlayarak YAVUZÇEHRE TEKSTİL içerisinde duyurmak ve bunlara uyulmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür.
 6. Komite, tüm kişisel veri işleme süreçleri bakımından Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesini ve gerektiğinde açık rızanın alınmasını ve muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Komite, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;
 7. Veri sorumlusunun kimliğinin duyurulmasını sağlar.
 8. Kişisel verilerin işlenme amaçlarını; belirli, meşru ve açık amaçlar için olmasını sağlar.
 • İşlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılacağını açıklar.
 1. Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi açıklar.
  1. Kişisel verilerin işlenmesi için kişinin açık rızasının alınma yollarını belirler, uygulatır ve denetler.
  2. Özel nitelikli kişisel verilerin kayıt altına alınması durumunda açık rızanın alınmasını mutlaka garanti eder.
  3. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması durumunda paylaşılacak yerin makam ve statüsüne göre veri sahibinden açık rıza alınıp alınmayacağını belirler.
  4. Kişisel veri yurtdışına aktarılacak ise ve açık rıza da alınmamış ise; verinin aktarılacağı yerde yeterli korumanın olması veya yeterli koruma olmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin alınması durumunda paylaşılmasını koordine eder.
  5. Komite, kişisel veri sahiplerinin başvurularını değerlendirir ve başvurulara cevap için Şirket içerisinde koordinasyonu sağlar. Kurul ile iletişim halinde olunması gereken durumlarda gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlar. Kişisel veri sahibinin başvurması halinde en geç 30 takvim günü içinde ilgili kişi haklarının yerine getirilmesini sağlar.
  6. Şikayet durumunda veya herhangi bir nedenle Kurulun tebliğlerini takip eder ve 30 takvim günü içerisinde yerine getirilmesini sağlar.
  7. Komite, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve imhası süreçlerinin KVKK’ya ve Politikalara uyumu yönünde bir eksikliğin veya riskin tespit edilmesi halinde giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda Komite, kendisine raporlanan her bir yeni işleme sürecinin denetimini yapar.
  8. Kişisel verilerin ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreyi belirler.
  9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, kişisel verileri denetleyerek silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi gereken kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini sağlar.
  10. Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi ile ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar ve söz konusu kayıtların, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanmasını sağlar.
  11. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirler. Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunar, uygulanmasını gözetir ve koordinasyonunu sağlar.
  12. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar verir, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunur.
  13. YAVUZÇEHRE TEKSTİL’in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin eder, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunar.
  14. Çalışanların kişisel verilerin korunması ve YAVUZÇEHRE TEKSTİL politikaları konusunda eğitilmelerini sağlar.
  15. Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip eder, bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunur.
  16. Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetir.
YAVUZÇEHRE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

Sosyal Medyalarımız:

Bizimle İletişime Geçin:

Ne düşündüğünüzü bize bildirin,

size hemen dönüş yapalım!


tr_TR